Wat een codicil precies is

Wat een codicil precies is

Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend papier, waarin bepaalde wensen kunnen worden opgenomen.

Notaristip ! Een getypte of gedrukte tekst is niet rechtsgeldig en kan niet als codicil worden aangemerkt !

In een codicil kan iemand bepaalde legaten opnemen, maar alleen legaten van kleding, lijfstoebehoren, en bepaalde sieraden.

Bepaalde sieraden worden bedoeld, persoonlijke en/of sieraden die jaren tot de familie behoorden. Ook kunnen inboedelgoederen en boeken worden gelegateerd. Met andere woorden, alleen bepaalde kleine (persoonlijke) roerende zaken kunnen bij codicil vermaakt worden. Wil iemand grotere legaten of contanten legateren dan moet er een testament worden opgemaakt. Een testament kan alleen door tussenkomst van een notaris worden opgemaakt. (zie onderdeel testamenten)

Tevens kan in een codicil worden opgenomen dat de verkrijging door een of meerdere erfgenamen niet zal vallen in een gemeenschap van goederen.

Wat een codicil precies is

Dat wil zeggen:

Indien een kind erfgenaam is, en in gemeenschap van goederen gehuwd is, valt de verkrijging uit de nalatenschap van zijn ouder in deze gemeenschap van goederen van dit kind. Bij een eventuele echtscheiding van het kind, deelt zijn echtgenoot kind mee in de nalatenschap. Immers het vermogen van man en vrouw, zijn kind en echtgenoot moet dan door twee worden gedeeld. Indien in een codicil is opgenomen dat de verkrijging door het kind uit de nalatenschap niet zal vallen in een gemeenschap van goederen, blijft deze verkrijging privé van het kind. Bij eventuele echtscheiding van kind, blijft deze erfenis buiten de verdeling bij de echtscheiding.

Notaristip !  Onder de oude wet was het mogelijk, dat bij codicil ook nog een executeur-testamentair kon worden benoemd (na 1-1-2003 heet deze een executeur) Dat is iemand die de nalatenschap van een erflater behandelt en afwikkelt. In de nieuwe wet is dit per 1 januari 2003 niet meer mogelijk. Een executeur kan dan alleen benoemd worden bij testament. (altijd raadzaam dit te doen) De in artikel 97, lid c Burgerlijk wetboek opgenomen bepaling is hier niet van belang. Deze bepaling is opgenomen, omdat er een verwijzing naar het erfrecht staat in de Auteurswet en Wet op naburige rechten. Dit is alleen van belang indien een van deze wetten in een nalatenschap van toepassing is en dan kan het beste de hulp van een notaris en of specialist worden ingeroepen