Categorie: belasting

 • Belasting over erfenis

  Belasting over erfenis

  Als iemand is overleden gaan zijn bezittingen naar zijn/haar erfgenamen. De totale erfenis bestaat uit de bezittingen en de schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen maar het kunnen ook instellingen zijn die iets krijgen uit de erfenis. Als iemand iets erft dan moet hij/zij hierover erfbelasting betalen. Tot 2010 noemde men dit successierecht.…

 • Bom onder successierecht

  Bom onder successierecht

  Schenk belastingvrij je hele vermogen weg ! Waarschijnlijk heeft u iets gehoord over een uitspraak van de Rechtbank Breda over de erfbelasting in de Successiewet. Die uitspraak houdt simpel gezegd in dat de overheid bij het opstellen van de regels te ver is gegaan bij het verlenen van vrijstellingen aan sommige erfgenamen. Er werd gesproken…

 • Een huis erven en verkopen

  Een huis erven en verkopen

  Als er behalve een huis geen andere vrije financiële middelen zijn, zal de erfbelasting toch uit de verkoop van het huis moeten komen of uit het nemen van een extra hypotheek op naam van de erfgenamen. De belastingdienst zal immers betaald moeten worden. Maar u kunt enige maanden uitstel vragen. Te beginnen voor een periode…

 • Erfbelasting aftrekbaar

  Erfbelasting aftrekbaar

  Belastingschulden en onbewezen premiebetalingen mogen niet worden meegenomen bij de bepaling van het belastbaar inkomen. Dat heeft de Haagse belastingrechter in een zaak beslist. Uitzondering hierop is een erfbelastingschuld. Die telt vanaf 1 januari 2010 wel mee in box 3.

 • Erfbelasting en heffingsrente

  Erfbelasting en heffingsrente

  Ter financiering van de regeling dat erfbelastingschulden meetellen als box 3-schulden wordt per 1 januari 2010 heffingsrente in rekening gebracht over de verschuldigde erfbelasting. De heffingsrente mag net als de erfbelastingschuld in mindering worden gebracht op het box 3-vermogen. Tevens dient de heffingsrente als prikkel voor de erfgenamen om de aangifte erfbelasting zo snel mogelijk…

 • Erfbelasting voor samenwoners

  Erfbelasting voor samenwoners

  Wanneer zijn samenwoners elkaars fiscale partner voor de erfbelasting? In ieder geval wanneer de samenwoners wettelijk geregistreerd partners zijn. Dan gelden verder geen eisen en vallen ze onder dezelfde tarieven en vrijstelling als echtgenoten. Zijn de samenwoners niet als partners geregistreerd ? Dan gelden nu nog de volgende eisen: – Ze zijn beiden meerderjarig en – Ze hebben een gemeenschappelijke…

 • Estateplanning van belang

  Estateplanning van belang

  Het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht spelen een grote rol bij de estate-planning. Estate-planning richt zich op het treffen van zodanige regelingen dat het vermogen overgaat van een generatie op de volgende op een zodanige wijze dat zo min mogelijk belasting verschuldigd is. Bij belasting moet dan met name worden gedacht aan successierechten en aan schenkingsrecht.…

 • Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Huwelijksvoorwaarden en erfbelasting

  Als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, bestaat de erfenis uit het vermogen van de overleden partner. Wanneer de partner met het meeste vermogen het eerst komt te overlijden en die meer dan € 603.600,= nalaat, moet zijn partner daarover erfbelasting betalen. U kunt dat voorkomen door in uw huwelijkse voorwaarden in een ‘verrekenbeding’ vast…

 • Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Is erfbelasting een soort van diefstal ?

  Gedurende het leven moet u jaarlijks belasting betalen over uw bezittingen. Toch is de belastingwetgeving nog gericht op belastingheffing na het overlijden. Stel een erflater komt te overlijden en laat geen geld na, maar alleen een huis zonder een hypotheek. De waarde van het huis bedraagt € 250.000. De kinderen moeten nu uit eigen middelen…

 • Kleinkinderen in het testament

  Kleinkinderen in het testament

  U kunt overwegen om in uw testament de kleinkinderen een legaat te doen toekomen ter grootte van hun vrijstelling. In 2011 geldt voor kleinkinderen evenals voor kinderen een vrijstelling van € 19.114 De vrijstelling blijft in stand bij een hoger bedrag. Anders gezegd, bij een hoger bedrag zijn de kleinkinderen slechts erfbelasting verschuldigd over het…