Bom onder successierecht

Bom onder successierecht

Schenk belastingvrij je hele vermogen weg !

Waarschijnlijk heeft u iets gehoord over een uitspraak van de Rechtbank Breda over de erfbelasting in de Successiewet. Die uitspraak houdt simpel gezegd in dat de overheid bij het opstellen van de regels te ver is gegaan bij het verlenen van vrijstellingen aan sommige erfgenamen. Er werd gesproken over een “bom onder de successierechten”.

Er zou sprake zijn van ongeoorloofde discriminatie in de Successiewet tussen verschillende categorieën erfgenamen. De erfenis waarin geen bedrijf zat werd gewoon belast terwijl de erfenis met daarin een bedrijf voor hele grote bedragen vrijgesteld was van de erfbelasting. En volgens deze rechters is dat een verschil in belastingheffing over erfenissen dat niet verdedigbaar is. De overheid is nu druk bezig om zo spoedig mogelijk zaken die lijken op de zaak uit Breda voor te leggen aan de Hoge Raad voor een definitief oordeel. Daarvoor zijn een vijftal zaken geselecteerd en die worden via sprongcassatie in een spoedprocedure voorgelegd aan ons hoogste rechtscollege.

UW VOORDEEL: SCHENK BELASTINGVRIJ

Maar ondertussen is onduidelijk of onze huidige Successiewet wel geldig is ! En daarmee kunt u eventueel uw voordeel doen als u (een deel van) uw vermogen wilt wegschenken .Stel dat de Hoge Raad, net als de Rechtbank in Breda, van mening is dat het verschil dat in de Successiewet is gemaakt voor erfenissen met en zonder bedrijven niet mag, dan is met terugwerkende kracht (tot 13 juli 2012) de Successiewet krachteloos geworden. Consequentie daarvan is dat alle erf- maar ook schenkbelasting die geheven is of zou moeten worden ook met terugwerkende kracht op nul moet worden gezet door de Belastingdienst. En dat is waarom sommige belastingadviseurs op dit moment met de suggestie komen dat u nu grote delen van, ja zelfs uw gehele, vermogen kunt schenken aan uw (klein-)kinderen. U hoeft niet meer rekening te houden met de huidige vrijgestelde bedragen. Is de Successiewet namelijk met terugwerkende kracht waardeloos geworden, dan zijn ook de vrijgestelde bedragen niet (meer) van toepassing en ook de percentages van de schenkbelasting zijn dan automatisch verlaagd naar nihil. Oftewel u kunt belastingvrij grote sommen geld of vermogen schenken aan uw (klein-)kinderen !

Bom onder successierecht

MAAR SCHENK NU DAN WEL MET DE JUISTE CLAUSULES

Om het door de belastingadviseurs geschetste voordeel van volledig belastingvrije schenkingen binnen te kunnen halen moet u wel op de juiste manier schenken. De adviseurs bedoelen daarmee dat u herroepelijke schenkingen doet. U bepaalt dan dat u de schenking kunt terugdraaien als het eindresultaat u niet bevalt. Met dat laatste wordt dan bedoeld: als de Hoge Raad de successiewet niet “afschiet” maar oordeelt dat deze gewoon geldig is. U blijkt achteraf meer vermogen geschonken te hebben dan u onder de (toch geldige) regels belastingvrij te hebben gemogen. Oftewel: er moet toch schenkingsrecht betaald worden. Als u voor dat geval de schenking herroept, wordt alles met terugwerkende kracht teruggedraaid.
Dus: u heeft nooit te veel geschonken en daarom is er ook achteraf geen schenkingsrecht verschuldigd.

Persoonlijk denk ik dat het verstandig is om de herroepingsclausule zo op te stellen dat het niet van u afhangt of de clausule al dan niet in werking treedt.
Daarmee bedoel ik dat nu al wordt vastgelegd dat de schenking automatisch moet worden teruggedraaid als de Hoge Raad de Successiewet niet “afschiet”. Dat wordt ook wel een schenking onder eenontbindende voorwaarde genoemd. Ik ben bang dat de belastingdienst zonder dit automatisme toch een gaatje vindt om belasting te heffen. U heeft het bij de herroepingsclausule namelijk zelf in de hand om de schenking terug te draaien als het fiscale eindresultaat u niet bevalt. Bij een schenking met ontbindende voorwaarde is dat niet het geval.

Bom onder successierecht

HANDEL SNEL

Voorzichtige belastingadviseurs raden u aan om niet te lang te wachten als u op deze manier wilt schenken. Stel dat de overheid morgen in een persbericht aankondigt dat er een nieuwe regeling komt terzake van de schenkbelasting en dat de nieuwe regeling de huidige vervangt. Het is dan zo dat die nieuwe regeling met terugwerkende kracht vanaf morgen geldt, ook als de regeling zelf pas wet wordt over een paar maanden. Als de Hoge Raad de huidige Successiewet onverbindend verklaart dan is dat alleen voor de schenkingen tussen 13 juli 2012 en morgen (de dag van het persbericht). Zou u pas overmorgen schenkingen doen aan uw (klein-)kinderen, vallen die onder de nieuwe (in het persbericht) aangekondigde regels.