De ondernemer en zijn testament

De ondernemer en zijn testament

Opvolging via de wet

Normaal gesproken gaat de hele nalatenschap in eerste instantie naar de echtgenoot of geregistreerd partner. De kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een geldvordering. Deze mogen ze pas opeisen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Als een kind of stiefkind beoogd bedrijfsopvolger is, kan het de kantonrechter verzoeken dat de andere erfgenamen de bedrijfsgoederen tegen een redelijke prijs overdragen. Zo kan het kind het bedrijf voortzetten. De kantonrechter maakt een afweging tussen de belangen van de voortzetter en die van de andere erfgenamen.

Wat geldt voor een bedrijf, geldt ook voor aandelen in een BV. Degene die de aandelen overneemt, moet wel bestuurder zijn van de BV op het tijdstip van overlijden van de erflater. Daarnaast moet degene die de aandelen nalaat, samen met de medebestuurders meer dan de helft van de aandelen bezitten. Overigens kunnen de statuten van de BV een dergelijke overdracht verhinderen. Bepalingen in een statuut of een aandeelhoudersovereenkomst gaan boven uitvoering van de wet.

Opvolging via testament

Ondernemers kunnen ondernemingsvermogen of aandelen via een testament nalaten aan wie zij willen, dus ook aan derden. Als eventuele kinderen hier niet mee akkoord gaan en hun legitieme portie opeisen, dan krijgen zij geen bedrijfsgoederen, maar een niet-opeisbare geldvordering.

In het testament kan ook worden bepaald dat de opvolger verplicht een deel van de waarde aan de overige rechthebbenden moet uitkeren en dat hij in termijnen mag betalen. De kinderen en rechthebbenden moeten hier dan genoegen mee nemen. Het voortbestaan van de onderneming heeft hierdoor een grotere kans van slagen.

Erfbelasting

Wie na een overlijden een bedrijf overneemt, heeft meestal moeite met het betalen van de bijbehorende erfbelasting. Het geld zit immers in de onderneming en is niet zomaar contant beschikbaar. Hiervoor is een oplossing beschikbaar via de ‘bedrijfsopvolgingsfaciliteit’. Iemand die ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen erft of geschonken krijgt, kan een tegemoetkoming krijgen. Dit kan via de kwijtschelding- en uitstelregeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Klik op onderstaande TIP

,