Vragen over de erfenisrekening

Vragen over de erfenisrekening

De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig.

Vragen:

Vragen waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, zijn:

  • wat gebeurt er met de bankrekening van de overledene ?
  • kan ik nog bij die rekening komen en wat moet ik daarvoor doen ?
  • heeft dat nog gevolgen voor de erven ?
  • is er een Verklaring van Erfrecht nodig en wat betekent dit voor een en/of rekening ?
  • wie is uw erfgenaam, wat is plaatsvervulling en wat is erfopvolging ?

Wie erft en is erfgenaam

Als er geen testament is regelt het Burgerlijk Wetboek wie erft. Er zijn vier groepen van erfgenamen die samenhangen met de familierechtelijke relatie.

  • Groep 1: De echtgenoot of echtgenote, geregistreerde partner, kinderen. Daarna de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
  • Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater.
  • Groep 3: De grootouders.
  • Groep 4: De overgrootouders en zo verder tot in de 6e graad.

Erfopvolging en erfgenamen

Erfopvolging houdt in dat als er in groep 1 geen erfgenamen meer in leven zijn de personen in groep 2 in aanmerking komen, en zo verder. Wie als erfgenaam in een groep zit, heeft recht een gelijk deel van de erfenis. Uitzondering hierop is de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Ouders erven ieder een kwart. Kinderen hebben recht op de legitieme portie, als ze zijn onterfd.

Plaatsvervulling

In elke groep kan sprake zijn van plaatsvervulling. Plaatsvervulling houdt in dat als een erfgenaam in een groep kinderen heeft en de erfgenaam zelf niet meer leeft, zijn of haar kinderen samen recht hebben op dit erfdeel.

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenaam is en wie de erfgenamen zijn. Dit is een door een notaris opgestelde akte. De notaris verklaart daarmee of de overledene een testament heeft laten opmaken, wat in dit testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Vragen over de erfenisrekening

Banken en de rekening van de overledene

Wanneer u als erfgenaam wilt kunnen beschikken over de rekening van de overledene, moet u daarvoor de medewerking krijgen van de bank. Nogal wat banken doen hierover onnodig moeilijk. De bank blokkeert de rekening en u kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken.

Volmacht executeur testamentair voor afhandeling erfenis

In het testament kan een executeur testamentair zijn genoemd. Als dat niet zo is, kunnen de erfgenamen een erfgenaam of buitenstaander een volmacht om de erfenis af te handelen. Hierdoor worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde overgedragen. De volmacht maakt afwikkeling van de erfenis meestal eenvoudiger en sneller, omdat er minder aanspreekpunten zijn. De executeur of gevolmachtigde zal regelmatig verslag uitbrengen aan de erfgenamen die akkoord moeten zijn met de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Wat de executeur testamentair, ook wel executele genoemd, mag is bepaald in de wet, maar daarvan kan in een testament worden afgeweken door het toekennen van meer of minder bevoegdheden:De executeur maakt zelf een boedelbeschrijving of roept de hulp van een boedelnotaris in.De executele regelt de bankzaken en rekeningen van de overledene.Hij zegt eventuele abonnementen op.Hij vertegenwoordigt de erflater en erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.Hij beheert de goederen uit de nalatenschap.Hij inventariseert schulden en bezit en voldoet de schulden. Eventueel door goederen uit de nalatenschap te     gelde te maken.Hij houdt de erfgenamen op de hoogte.Hij waarschuwt de hem bekende legitimarissen.

Notaris en testament

Als er wel een testament is, komt alles in een ander vaarwater. De erfenis zal moeten worden verdeeld, zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven. Daarbij wordt meestal één erfgenaam aangewezen, met een volmacht om de erfenis af te wikkelen en het contact met de bank te onderhouden. Als tot slot alle erfgenamen akkoord zijn gegaan met de verdeling van de erfenis, kan de bankrekening van de overledene worden opgeheven.