Het erfrecht in vogelvlucht

Het erfrecht in vogelvlucht

Er is geen testament nodig is om de positie van de langstlevende ouder veilig te stellen. Kortom: als er niets geregeld is, gaat de hele nalatenschap naar de langstlevende ouder.

Kinderen krijgen hun erfdeel dan in de vorm van een geldvordering (minus erfbelasting) op de langstlevende ouder, maar die vordering is pas opeisbaar bij een eventueel faillissement of bij het overlijden van de langstlevende ouder. Als de langstlevende ouder het gehele vermogen opmaakt, blijft er dus niets over voor de kinderen. Jammer dan

Aflossing

Als de langstlevende partner dat wil, mag die de vorderingen tijdens zijn of haar leven aflossen, maar dat is niet verplicht. Om waardeverlies van de vordering te voorkomen, wordt deze elk jaar automatisch verhoogd met een bepaald percentage, opgebouwd uit de wettelijke rente minus 6% (met een bodem van 0%, aangezien de verhoging natuurlijk niet negatief mag worden).

Toch een testament?

Het is mogelijk om bij testament af te wijken van datgene wat automatisch al geregeld is. Zo kan de erflater bijvoorbeeld laten vastleggen dat de vorderingen van de kinderen direct opeisbaar zijn, als zijn of haar achtergebleven partner hertrouwt.

Het erfrecht in vogelvlucht

Onterven

Ook is het mogelijk om de echtgenoot geheel of gedeeltelijk te onterven, maar wel binnen redelijke grenzen. De onterfde kan altijd aanspraak maken op een passende voorziening, te vergelijken met alimentatie na een echtscheiding. Het is niet mogelijk om de echtgenoot het vruchtgebruik van de woning en de inboedel te ontzeggen. Als de onterfde echtgenoot door het testament onverzorgd dreigt achter te blijven, dan kan deze ook het vruchtgebruik van andere goederen claimen, zoals de opbrengsten van een effectenportefeuille.

Legitieme portie

In het nieuwe erfrechtstelsel kan de erflater ook een kind onterven. Als het kind daar bezwaar tegen maakt, heeft het wel recht op een legitieme portie in de vorm van een geldvordering, en niet in de vorm van goederen.

TIP !!! Het is verstandig om advies te vragen als u ingewikkelde familieverhoudingen heeft, bijvoorbeeld door hertrouwen met een partner die al kinderen uit een eerder huwelijk heeft. In een testament kan desgewenst de positie van de nieuwe partner (en/of de stiefkinderen) versterkt worden ten opzichte van die van de eigen kinderen.