Aanwijzing executeur

Aanwijzing executeur

Heeft u iemand in gedachten die het meest geschikt is om uw nalatenschap af te wikkelen? De aanwijzing in het testament van een “executeur” kan later van groot belang blijken te zijn voor een soepele afwikkeling en het voorkomen van ruzie tussen de erfgenamen.

Deze persoon kan het laatste afscheid regelen en overleg voeren met de accountant, de notaris, de banken en de erfgenamen. Verder kan hij/zij de verdeling regelen en praktische zaken in orde maken, zoals het informeren van het energiebedrijf en de opzegging van abonnementen. Het is van belang dat degene die u aanwijst betrouwbaar en financieel kundig is. Het is ook mogelijk de executeur verdergaande bevoegdheden te geven, zoals beheer van het vermogen ten behoeve van erfgenamen.

Vergeet niet om in het testament ook een redelijke beloning voor de werkzaamheden vast te stellen. Wij adviseren een beloning op basis van bestede tijd.

Bij complexe nalatenschappen is het altijd aan te raden een executeur aan te wijzen. De benoeming van een executeur kan uitsluitend rechtsgeldig plaatsvinden bij testament, waarbij een notaris betrokken is.

Taken en bevoegdheden van de executeur zijn:

beheren nalatenschap en voldoening van schulden;
opstellen beschrijving alle bezittingen en schulden van de nalatenschap (boedelbeschrijving);
vertegenwoordiging gezamenlijke erfgenamen;
benoeming boedelnotaris;
uitvoering testamentaire lasten.

Het is mogelijk de executeur daarnaast de bevoegdheid te geven om ook de nalatenschap te verdelen (afwikkelingsbewind). Als hij deze bevoegdheid heeft, kan hij een en ander zonder medewerking van de erfgenamen bewerkstelligen.

Een legataris (meestal: kind) hoeft de situatie van een executeur met bewindbevoegdheid niet te accepteren. Hij heeft namelijk recht op zijn erfdeel “vrij en onbezwaard.” Door een beroep te doen op de legitieme portie krijgt hij echter een geldaanspraak van slechts 50% van de waarde van zijn oorspronkelijke erfdeel (het zogenaamde uitboedelen). Dit vormt een remmende omstandigheid voor een kind om een beroep te doen op zijn legitieme portie.

Teneinde de langstlevende te beschermen wordt hij/zij in veel testamenten als als executeur met afwikkelingsbevoegdheid aangewezen.