Tag: verklaring

  • Verklaring van erfrecht

    Verklaring van erfrecht

    In een verklaring van erfrecht staat wie de erflater (de overledene) is, wie de erfgenamen zijn en eventueel wie gemachtigd zijn om namens de erfgenamen te handelen. Ook staat hierin of de overledene een testament heeft opgesteld. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht raadpleegt de notaris de overlijdensakte en het Centraal Testamentenregister (CTR).…

  • Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

    Verklaring van erfrecht vaak noodzakelijk

    De notaris verklaart in deze akte dat hij heeft gecontroleerd wie is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenaam zijn aangewezen. Bovendien verklaart de notaris eventueel wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.